هر تاریخ یا سنتر باز در ets قابلیت ثبت سفارش در سایت ما دارد.

“در قسمت اول این صفحه، تاریخ های باز تافل نمایش داده شده است”

برای راهنمایی بیشتر، در انتهای همین صفحه (قسمت دوم)، تاریخ های برگزاری تافل (باز یا بسته) در دانشگاه خاتم، امیربهادر و زبان نگار، آورده شده است.


1- تاریخ ها و مراکز باز برای ثبت نام تافل در ایران

Toefl iBT Open Centers

Tehran - Qazvin - Amol

October 19, 2019 - Saturday 1 - Amirbahador Educational Complex
2 - Marefat Cultural and Educational Institute
3 - NOET
October 26, 2019 - Saturday 1 - Zabannegar English School
2 - Amirbahador Educational Complex
3 - Marefat Cultural and Educational Institute
4 - NOET
October 27, 2019 - Sunday 1 - NOET
November 9, 2019 - Saturday 1 - Amirbahador Educational Complex

Isfahan

October 12, 2019 - Saturday Isfahan University of Technology
October 13, 2019 - Sunday Isfahan University of Technology

Zanjan - Qazvin

October 12, 2019 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute
2 - Alborz University
October 13, 2019 - Sunday 1 - Gostaresh Info Institute
2 - Alborz University
November 10, 2019 - Sunday 1 - Gostaresh Info Institute
November 17, 2019 - Sunday 1 - Gostaresh Info Institute

Kerman

October 13, 2019 - Sunday Kerman Institute of Higher Education
November 2, 2019 - Saturday Kerman Institute of Higher Education

Yazd

October 12, 2019 - Saturday Imam Javad University College
October 13, 2019 - Sunday Imam Javad University College
October 27, 2019 - Sunday Imam Javad University College

December و January

Tehran - Qazvin - Amol

December 1, 2019 - Sunday 1 - Zabannegar English School
2 - Alborz University
December 7, 2019 - Saturday 1 - Zabannegar English School
2 - Marefat Cultural and Educational Institute
3 - Allameh Sokhan
4 - Fouladin-Zob-e-Amol (FZA University)
December 14, 2019 - Saturday 1 - Zabannegar English School
2 - Marefat Cultural and Educational Institute
December 21, 2019 - Saturday 1 - Zabannegar English School
2 - Marefat Cultural and Educational Institute
3 - Allameh Sokhan
4 - Fouladin-Zob-e-Amol (FZA University)

Zanjan - Qazvin

December 1, 2019 - Sunday 1 - Alborz University
December 14, 2019 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute

Kerman

December 7, 2019 - Saturday Kerman Institute of Higher Education

Yazd

December 1, 2019 - Sunday Imam Javad University College
December 7, 2019 - Saturday Imam Javad University College
December 14, 2019 - Saturday Imam Javad University College
December 21, 2019 - Saturday Imam Javad University College

February و March

Tehran - Qazvin - Amol

February 1, 2020 - Saturday 1 - Zabannegar English School
2 - Amirbahador Educational Complex
3 - Marefat Cultural and Educational Institute
4 - NOET
5 - Allameh Sokhan
6 - KHATAM UNVERSITY
February 8, 2020 - Saturday 1 - Amirbahador Educational Complex
2 - NOET
3 - Alborz University
February 15, 2020 - Saturday 1 - NOET
February 29, 2020 - Saturday 1 - NOET

Isfahan

February 1, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology
February 15, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology

Zanjan - Qazvin

February 8, 2020 - Saturday 1 - Alborz University
February 29, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute

Yazd

February 1, 2020 - Saturday Imam Javad University College
.

2- تاریخ های برگزاری تافل (باز یا بسته) در دانشگاه خاتم، امیربهادر و زبان نگار


- سنتر دانشگاه خاتم


 TOEFL  "

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

October 2019

ACTIVE

October 12, 2019

شنبه 20/07/1398

1

ACTIVE

October 13, 2019

یکشنبه 21/07/1398

2

November 2019

ACTIVE

November 2, 2019

شنبه 11/08/1398

3

ACTIVE

November 9, 2019

شنبه 18/08/1398

4

ACTIVE

November 10, 2019

یکشنبه 19/08/1398

5

ACTIVE

November 17, 2019

یکشنبه 26/08/1398

6

INACTIVE

November 23, 2019

شنبه 02/09/1398

7

December 2019

ACTIVE

December 1, 2019

یکشنبه 10/09/1398

12

ACTIVE

December 7, 2019

شنبه 16/09/1398

13

INACTIVE

December 14, 2019

شنبه 23/09/1398

14

ACTIVE

December 21, 2019

شنبه 30/09/1398

15

January  2020

ACTIVE

January 04, 2020

شنبه 14/10/1398

16

INACTIVE

January 11, 2020

شنبه 21/10/1398

17

ACTIVE

January 18, 2020

شنبه 28/10/1398

18

February 2020

ACTIVE

February 01, 2020

شنبه 12/11/1398

19

INACTIVE

February 08, 2020

شنبه 19/11/1398

20

INACTIVE

February 15, 2020

شنبه 26/11/1398

21

INACTIVE

February 29, 2020

شنبه 10/12/1398

22

March 2020

ACTIVE

March 14, 2020

شنبه 24/12/1398

23

April 2020

INACTIVE

April 18, 2020

شنبه 30/01/1399

24

INACTIVE

April 26, 2020

یکشنبه 07/02/1399

25

May 2020

INACTIVE

May 10, 2020

یکشنبه 21/02/1399

26

INACTIVE

May 30, 2020

شنبه 10/03/1399

27

June 2020

INACTIVE

June 13, 2020

شنبه 24/03/1399

28

INACTIVE

June 20, 2020

شنبه 31/03/1399

29

 
 

- سنتر امیربهادر

 

Last Date Updated: 2019/10/14 14:40

Row

Test Name

Date

Time

Solar Date

Lab A

Lab B

Lab C

Lab D

Lab E

Seats Available

Remarks

1

TOEFL iBT

Sep 01 ,19

09:00

 یکشنبه 98/06/10

18 17 19 19 16

16

Delivered with 89 test takers
2

TOEFL iBT

Sep 07, 19

09:00

 شنبه 98/06/16

18

InActive

18

InActive

InActive

69

Delivered with 36 test takers
3

TOEFL iBT

Sep 21, 19

09:00

شنبه 98/06/30

19

15

20 14 19

18

Delivered with 87 test takers
4

TOEFL iBT

Sep 21, 19

14:00

شنبه 98/06/30

5

0

InActive

InActive

InActive

100

Delivered with 5 test takers
5

TOEFL iBT

Sep 28 ,19

09:00

شنبه 98/07/06

19

16 16 17 16

21

Delivered with 84 test takers
6

TOEFL iBT

Oct 12 , 19

09:00

شنبه 98/07/20

18

15 13 15

12

32

Delivered with 73 test takers
7

TOEFL iBT

Oct 12 , 19

14:00

شنبه 98/07/20

19

13

8

InActive

3

62

Delivered with 43 test takers
8

TOEFL iBT

Oct 13 , 19

09:00

یکشنبه 98/07/21

17

17

13

14

15

29

Delivered with 76 test takers
9

TOEFL iBT

Oct 19 , 19

09:00

شنبه 98/07/27

19

20

21

18

18

9

 
10

TOEFL iBT

Oct 26 , 19

09:00

شنبه 98/08/04

20

19

21 21

21

3

 
11

TOEFL iBT

Oct 27 , 19

09:00

یکشنبه 98/08/05

21 21

21

21

20

1

 
12

TOEFL iBT

Nov 02 , 19

09:00

شنبه 98/08/11

21

21

21

21

21

0

 
13

TOEFL iBT

Nov 09 , 19

09:00

شنبه 98/08/18

21

12 0

21

21

30

 
14

TOEFL iBT

Nov 10 , 19

09:00

یکشنبه 98/08/19

21

21

21

21

21

0

 
15

TOEFL iBT

Nov 16 , 19

09:00

شنبه 98/08/25

21

21

21

21

21

0

 
16

TOEFL iBT

Nov 17 , 19

09:00

یکشنبه 98/08/26

21

21

21

21

21

0

 
17

TOEFL iBT

Dec 01 , 19

09:00

یکشنبه 98/09/10

21

21

21

21 21

0

 
18

TOEFL iBT

Dec 07 , 19

09:00

شنبه 98/09/16

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 
19

TOEFL iBT

Dec 14 , 19

09:00

شنبه 98/09/23

21

InActive

InActive

InActive

InActive

84

 
10

TOEFL iBT

Dec 21 , 19

09:00

شنبه 98/09/30

4

InActive

InActive

InActive

InActive

101

 
21

TOEFL iBT

Jan 04 , 20

09:00

شنبه 98/10/14

15

1

1

1

0

87

 
22

TOEFL iBT

Jan 11 , 20

09:00

شنبه 98/10/21

3 0 0 0

InActive

102

 
23

TOEFL iBT

Jan 18 , 20

09:00

شنبه 98/10/28

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 
24

TOEFL iBT

Feb 01,20

09:00

شنبه 98/11/12

3

InActive

InActive

InActive

InActive

102

 
25

TOEFL iBT

Feb 08 ,20

09:00

شنبه 98/11/19

InActive

InActive

4

InActive

InActive

101

 
26

TOEFL iBT

Feb 15 ,20

09:00

شنبه 98/11/26

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 
26

TOEFL iBT

Feb 29  ,20

09:00

شنبه 98/12/10

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 
28

TOEFL iBT

Mar 07 ,20

09:00

شنبه 98/12/17

0

0

0

InActive

InActive

105

 
29

TOEFL iBT

Mar 14 ,20

09:00

شنبه 98/12/24

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 
30

TOEFL iBT

Mar 28 ,20

09:00

شنبه 99/01/09

InActive

10

InActive

4

InActive

91

 
31

TOEFL iBT

Apr 11, 20

09:00

شنبه 99/01/23

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 
32

TOEFL iBT

Apr 18, 20

09:00

شنبه 99/01/30

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 
33

TOEFL iBT

Apr 26, 20

09:00

یکشنبه 99/02/07

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 
34

TOEFL iBT

May 10, 20

09:00

یکشنبه 99/02/21

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 
35

TOEFL iBT

May 16, 20

09:00

شنبه 99/02/27

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 
36

TOEFL iBT

May 24, 20

09:00

یکشنبه 99/03/04

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 
37

TOEFL iBT

May 30, 20

09:00

شنبه 99/03/10

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 
38

TOEFL iBT

Jun 13,20

09:00

شنبه 99/03/24

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 
39

TOEFL iBT

Jun 20,20

09:00

شنبه 99/03/31

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 

- سنتر زبان نگار

لطفا به ساعت برگزاری آزمون دقت نمایید.

(ساعات برگزاری آزمون در سنتر زبان نگار10صبح و 15عصر )

تاریخ آزمونهای 2019 میلادیTOEFL-GRE

نوع آزمون

ظرفیت باقیمانده

ظرفیت سایت

ساعت آزمون

تاریخ آزمون (هجری شمسی)

تاریخ آزمون (میلادی)

TOEFL

8

24

10:00

1398/07/20

12-Oct

TOEFL

19

24

15:00

1398/07/20

12-Oct

TOEFL

2

24

10:00

1398/07/21

13-Oct

GRE

14

24

10:00

1398/07/22

14-Oct

GRE

0

24

10:00

1398/07/25

17-Oct

TOEFL

0

24

10:00

1398/07/27

19-Oct

TOEFL

2

24

10:00

1398/08/04

26-Oct

GRE

24

24

10:00

1398/08/07

29-Oct

GRE

24

24

10:00

1398/08/08

30-Oct

GRE

24

24

10:00

1398/08/09

31-Oct

TOEFL

1

24

10:00

1398/08/11

02-Nov

GRE

24

24

10:00

1398/08/13

04-Nov

TOEFL

0

24

10:00

1398/08/18

09-Nov

TOEFL

0

24

15:00

1398/08/18

09-Nov

TOEFL

0

24

10:00

1398/08/19

10-Nov

GRE

24

24

10:00

1398/08/20

11-Nov

GRE

24

24

10:00

1398/08/21

12-Nov

TOEFL

0

24

10:00

1398/08/25

16-Nov

TOEFL

0

24

10:00

1398/08/26

17-Nov

GRE

24

24

10:00

1398/08/27

18-Nov

GRE

24

24

10:00

1398/08/29

20-Nov

GRE

0

24

10:00

1398/09/04

25-Nov

GRE

24

24

10:00

1398/09/05

26-Nov

TOEFL

3

24

10:00

1398/09/10

01-Dec

TOEFL

8

24

15:00

1398/09/10

01-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/11

02-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/12

03-Dec

TOEFL

0

24

10:00

1398/09/16

07-Dec

TOEFL

22

24

15:00

1398/09/16

07-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/18

09-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/19

10-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/20

11-Dec

TOEFL

11

24

10:00

1398/09/23

14-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/24

15-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/25

16-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/27

18-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/28

19-Dec

TOEFL

14

24

10:00

1398/09/30

21-Dec

 

  آزمونهای 2020 میلادیTOEFL – GRE   

نوع آزمون

ظرفیت باقیمانده

ظرفیت سایت

ساعت آزمون

تاریخ آزمون (هجری شمسی)

تاریخ آزمون (میلادی)

TOEFL

23

24

10:00

1398/10/14

4-Jan

TOEFL

24

24

10:00

1398/10/21

11-Jan

TOEFL

24

24

10:00

1398/10/28

18-Jan

TOEFL

24

24

10:00

1398/11/12

1-Feb

TOEFL

24

24

10:00

1398/11/19

8-Feb

TOEFL

24

24

10:00

1398/11/26

15-Feb

TOEFL

24

24

10:00

1398/12/10

29-Feb

TOEFL

24

24

10:00

1398/12/17

7-March

TOEFL

24

24

10:00

1398/12/24

14-March

TOEFL

24

24

10:00

1399/01/09

28-March

TOEFL

24

24

10:00

1399/01/23

11-April

TOEFL

24

24

10:00

1399/01/30

18-April

TOEFL

24

24

10:00

1399/02/07

26-April

TOEFL

24

24

10:00

1399/02/21

10-May

TOEFL

24

24

10:00

1399/02/27

16-May

TOEFL

24

24

10:00

1399/03/04

24-May

TOEFL

24

24

10:00

1399/03/10

30-May

TOEFL

24

24

10:00

1399/03/24

13-Jun

TOEFL

24

24

10:00

1399/03/31

20-Jun