هر تاریخ یا سنتر باز در ets قابلیت ثبت سفارش در سایت ما دارد.

“در قسمت اول این صفحه، تاریخ های باز تافل نمایش داده شده است”

برای راهنمایی بیشتر، در انتهای همین صفحه (قسمت دوم)، تاریخ های برگزاری تافل (باز یا بسته) در دانشگاه خاتم، امیربهادر و زبان نگار، آورده شده است.


.

2- تاریخ های برگزاری تافل (باز یا بسته) در دانشگاه خاتم، امیربهادر و زبان نگار


- سنتر دانشگاه خاتم


 TOEFL نیمه ی دوم  2020 "

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

July 2020

ACTIVE

July 04, 2020

شنبه 14/04/1399

1

ACTIVE

July 11, 2020

شنبه 21/04/1399

2

ACTIVE

July 18, 2020

شنبه 28/04/1399

3

ACTIVE July 29, 2020 چهارشنبه  8/05/1399 4

August 2020

ACTIVE

August 02, 2020

یکشنبه 12/05/1399

5

ACTIVE

August 22, 2020

شنبه 01/06/1399

6

September 2020

ACTIVE

September 06, 2020

یکشنبه 16/06/1399

7

INACTIVE September 09, 2020 چهارشنبه 19/06/1399 8

ACTIVE

September 12,2020

شنبه22 /06/1399

9

ACTIVE

September 19,2020

شنبه29/06/1399

10

ACTIVE

September 26,2020

شنبه05/07/1399

11

INACTIVE September 27,2020 یکشنبه06/07/1399 12

October 2020

ACTIVE

October 10, 2020

شنبه 19/07/1399

13

ACTIVE

October 31, 2020

شنبه 10/08/1399

14

November 2020

ACTIVE

November 07, 2020

شنبه 17/08/1399

15

ACTIVE

November 14,2020

شنبه24/08/1399

16

ACTIVE

November 15,2020

یکشنبه 25/08/1399

17

ACTIVE

November 21,2020

شنبه01/09/1399

18

ACTIVE

November 29,2020

یکشنبه09/09/1399

19

December 2020

INACTIVE December 02, 2020 چهارشنبه 12/09/1399 20

ACTIVE

December 06, 2020

یکشنبه 16/09/1399

21

ACTIVE

December 12,2020

شنبه 22/09/1399

22

ACTIVE

December 20,2020

یکشنبه 30/09/1399

23

 
 

 •    

  - سنتر امیربهادر

   

   

  Last Date Updated: 2020/08/15 18:45

  Row

  Test Name

  Date

  Time

  Solar Date

  Lab A

  Lab B

  Lab C

  Lab D

  Lab E

  Seats Available

  Remarks

  1

  TOEFL iBT

  May 30, 20

  09:00

  شنبه 99/03/10

  9

  4

  InActive

  InActive

  InActive

  92

  Delivered with 13 Test Takers
  2

  TOEFL iBT

  Jun 13,20

  09:00

  شنبه 99/03/24

  15

  18

  0

  17

  0

  55

  Delivered with 50 Test Takers
  3

  TOEFL iBT

  Jun 20,20

  09:00

  شنبه 99/03/31

  2

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  103

  Delivered with 2 Test Takers
  4

  TOEFL iBT

  July 04,20

  09:00

  شنبه 99/04/14

  12

  12

  8

  7

  5

  62

  Delivered with 43 Test Takers

  5

  TOEFL iBT

  August 02 ,20

  09:00

  یکشنبه 99/05/12

  6

  13

  13

  9    6

  58

  Delivered with 47 Test Takers

  6

  TOEFL iBT

  August 08 ,20

  09:00

  شنبه 99/05/18

  11 13 14 11

  InActive

  56

  Delivered with 49 Test Takers

  7

  TOEFL iBT

  August 22 ,20

  09:00

  شنبه 99/06/01

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  8

  TOEFL iBT

  August 22 ,20

  14:00

  شنبه 99/06/01

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration
  9

  TOEFL iBT

  August 23 ,20

  09:00

  یکشنبه 99/06/02

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  10

  TOEFL iBT

  August 29 ,20

  09:00

  شنبه 99/06/08

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  11

  TOEFL iBT

  August 30 ,20

  09:00

  یکشنبه 99/06/09

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  12

  TOEFL iBT

  Sept 06 ,20

  09:00

  یکشنبه 99/06/16

  21 16 17 21 19

  11

   
  13

  TOEFL iBT

  Sept 12 ,20

  09:00

  شنبه 99/06/22

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  14

  TOEFL iBT

  Sept 19 ,20

  09:00

  شنبه 99/06/29

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  15

  TOEFL iBT

  Sept 26 ,20

  09:00

  شنبه 99/07/05

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  16

  TOEFL iBT

  Sept 26 ,20

  14:00

  شنبه 99/07/05

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration
  17

  TOEFL iBT

  October 10 ,20

  09:00

  شنبه 99/07/19

  20

  21

  20

  21

  13

  10

   
  18

  TOEFL iBT

  October 10 ,20

  14:00

  شنبه 99/07/19

  21

  20

  13

  4

  5

  42

  Afternoon Administration
  19

  TOEFL iBT

  October 17 ,20

  09:00

  شنبه 99/07/26

  21

  21

  20

  13

  4

  26

   
  20

  TOEFL iBT

  October 24 ,20

  09:00

  شنبه 99/08/03

  21

  19

  10

  5

  0

  50

   
  21

  TOEFL iBT

  October 24 ,20

  14:00

  شنبه 99/08/03

  19

  5

  2

  4

  0

  75

  Afternoon Administration
  22

  TOEFL iBT

  October 31 ,20

  09:00

  شنبه 99/08/10

  21

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  84

   
  23

  TOEFL iBT

  Nov 07 ,20

  09:00

  شنبه 99/08/17

  16

  3

  0

  0

  0

  86

   
  24

  TOEFL iBT

  Nov 07 ,20

  14:00

  شنبه 99/08/17

  7

  1

  0

  0

  0

  97

  Afternoon Administration
  25

  TOEFL iBT

  Nov 14 ,20

  09:00

  شنبه 99/08/24

  12

  1

  0

  1

  3

  88

   
  26

  TOEFL iBT

  Nov 14 ,20

  14:00

  شنبه 99/08/24

  8

  4

  0

  InActive

  InActive

  93

  Afternoon Administration
  27

  TOEFL iBT

  Nov 15 ,20

  09:00

  یکشنبه 99/08/25

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  28

  TOEFL iBT

  Nov 21 ,20

  09:00

  شنبه 99/09/01

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  29

  TOEFL iBT

  Nov 29 ,20

  09:00

  یکشنبه 99/09/09

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  30

  TOEFL iBT

  Dec 05 ,20

  09:00

  شنبه 99/09/15

  InActive

  3

  InActive

  InActive

  InActive

  102

   
  31

  TOEFL iBT

  Dec 05 ,20

  14:00

  شنبه 99/09/15

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration
  32

  TOEFL iBT

  Dec 06 ,20

  09:00

  یکشنبه 99/09/16

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  33

  TOEFL iBT

  Dec 12 ,20

  09:00

  شنبه 99/09/22

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  34

  TOEFL iBT

  Dec 19 ,20

  09:00

  شنبه 99/09/29

  2

  0

  InActive

  InActive

  InActive

  103

   
  35

  TOEFL iBT

  Dec 20 ,20

  09:00

  یکشنبه 99/09/30

  13

  0

  0

  InActive

  InActive

  92

   
  36

  TOEFL iBT

  Jan 09 ,21

  09:00

  شنبه 99/10/20

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  37

  TOEFL iBT

  Jan 09 ,21

  14:00

  شنبه 99/10/20

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration
  38

  TOEFL iBT

  Jan 16 ,21

  09:00

  شنبه 99/10/27

  0

  0

  0

  0

  0

  105 
  39

  TOEFL iBT

  Jan 30 ,21

  09:00

  شنبه 99/11/11

  0

  0

  0

  0

  0

  105 
  40

  TOEFL iBT

  Jan 31 ,21

  09:00

  یکشنبه 99/11/12

  1

  0

  0

  0

  3

  101 
  41

  TOEFL iBT

  Feb 06 ,21

  09:00

  یکشنبه 99/11/18

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105 
  42

  TOEFL iBT

  Feb 06 ,21

  09:00

  یکشنبه 99/11/18

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration
  43

  TOEFL iBT

  Feb 20 ,21

  09:00

  شنبه 99/12/028

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105 
  44

  TOEFL iBT

  Feb 27 ,21

  09:00

  شنبه 99/12/09

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105 
  45

  TOEFL iBT

  Feb 28 ,21

  09:00

  یکشنبه 99/12/09

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105 
  46

  TOEFL iBT

  Mar 06 ,21

  09:00

  شنبه 99/12/16

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105 
  47

  TOEFL iBT

  Mar 13 ,21

  09:00

  شنبه 99/12/23

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105 
  48

  TOEFL iBT

  Mar 13 ,21

  14:00

  شنبه 99/12/23

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration
  49

  TOEFL iBT

  Mar 14 ,21

  09:00

  یکشنبه 99/12/24

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

    
  50

  TOEFL iBT

  Mar 27 ,21

  09:00

  شنبه 1400/01/07

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

    
  51

  TOEFL iBT

  Mar 27 ,21

  14:00

  شنبه 1400/01/07

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration
  52

  TOEFL iBT

  April 10 ,21

  09:00

  شنبه 1400/01/21

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

    
  53

  TOEFL iBT

  April 10 ,21

  14:00

  شنبه 1400/01/21

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration
  54

  TOEFL iBT

  April 24 ,21

  09:00

  شنبه 1400/02/04

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

    
  55

  TOEFL iBT

  April 24 ,21

  14:00

  شنبه 1400/02/04

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration
  56

  TOEFL iBT

  May 08 ,21

  09:00

  شنبه 1400/02/18

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

    
  57

  TOEFL iBT

  May 15 ,21

  09:00

  شنبه 1400/02/25

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

    
  58

  TOEFL iBT

  May 15 ,21

  14:00

  شنبه 1400/02/25

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration
  59

  TOEFL iBT

  May 22 ,21

  09:00

  شنبه 1400/03/01

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

    
  60

  TOEFL iBT

  May 22 ,21

  14:00

  شنبه 1400/03/01

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration
  61

  TOEFL iBT

  June 05 ,21

  09:00

  شنبه 1400/03/15

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

    
  62

  TOEFL iBT

  June 05 ,21

  14:00

  شنبه 1400/03/15

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration
  63

  TOEFL iBT

  June 19 ,21

  09:00

  شنبه 1400/03/29

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

     
  64

  TOEFL iBT

  June 20 ,21

  09:00

  شنبه 1400/03/30

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

     
  65

  TOEFL iBT

  June 26 ,21

  09:00

  شنبه 1400/04/05

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

    
  66

  TOEFL iBT

  June 26 ,21

  14:00

  شنبه 1400/04/05

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration

  - سنتر زبان نگار

   

  متقاضی محترم لطفا به ساعات برگزاری آزمون دقت نمایید.

  (ساعت برگزاری آزمون در مرکز 10 صبح و 15 عصر )

   

   تاریخ آزمونهای 2020 میلادیTOEFL – GRE

   

  نوع آزمون

  ظرفیت باقیمانده

  ظرفیت سایت

  ساعت آزمون

  تاریخ آزمون (هجری شمسی)

  تاریخ آزمون (میلادی)

  GRE

  13

  24

  10:00

  1399/02/20

  9-May

  TOEFL

  6

  24

  10:00

  1399/02/21

  10-May

  TOEFL

  7

  24

  10:00

  1399/03/10

  30-May

  TOEFL

  8

  24

  10:00

  1399/03/24

  13-Jun

  GRE

  19

  24

  10:00

  1399/03/27

  16-Jun

  TOEFL

  14

  24

  10:00

  1399/04/14

  4-July

   GRE 24 24 10:00  1399/04/19 9-July

  TOEFL

  11

  24

  10:00

  1399/04/21

  11-July

   TOEFL 2424 10:00  1399/04/2515-July 
   TOEFL 24  24 10:00 1399/04/26 16-July

  TOEFL

  4

  24

  10:00

  1399/04/28

  18-July

   GRE 24 24 10:00 1399/05/11 1-Aug
   TOEFL9 24 10:00 1399/05/12 2-Aug
   GRE 24 24 10:00 1399/05/14 4-Aug
   GRE 24 24 10:00 1399/05/16 6-Aug
   TOEFL 24  24 10:001399/05/18  8-Aug
   GRE 24 24 10:00 1399/05/22 12-Aug
   GRE 24 24 10:00 1399/05/23 13-Aug
   GRE 24 24 10:00 1399/05/25 15-Aug
   GRE 24 24 10:00 1399/05/26 16-Aug

  TOEFL

  0

  24

  10:00

  1399/06/01

  22-Aug

  TOEFL

  0

  24

  15:30

  1399/06/01

  22-Aug

   TOEFL 24 24 10:00 1399/06/02 23-Aug
   GRE 24 24 10:00 1399/06/04 25-Aug
   TOEFL 24 24 10:00 1399/06/05 26-Aug
   TOEFL  24  2415:30 1399/06/05  26-Aug
   GRE24 24  10:001399/06/11 1-Sep 
   GRE 2424  10:00 1399/06/15  5-Sep

  TOEFL

  15

  24

  10:00

  1399/06/16

  6-Sep

   TOEFL 2424  10:00 1399/06/188-Sep
   GRE24  2410:00 1399/06/19 9-Sep

  TOEFL

  6

  24

  10:00

  1399/06/22

  12-Sep

   GRE 2424  10:00 1399/06/24 14-Sep
   GRE24 24 10:00 1399/06/25  15-Sep
   GRE24 2410:00  1399/06/27 17-Sep

  TOEFL

  0

  24

  10:00

  1399/06/29

  19-Sep

  TOEFL

  0

  24

  10:00

  1399/07/05

  26-Sep

   TOEFL  24 24 15:30 1399/07/05 26-Sep
   GRE 24   24 10:001399/07/09  30-Sep

  GRE

  0

  24

  10:00

  1399/07/12

  3-Oct

  TOEFL

  0

  24

  10:00

  1399/07/19

  10-Oct

  TOEFL

  10

  24

  15:30

  1399/07/19

  10-Oct

   GRE 2424  10:00 1399/07/21 12-Oct
  GRE  2424  10:001399/07/24  15-Oct
   TOEFL 2424 10:00  1399/07/26 17-Oct
  TOEFL  2424  15:301399/07/26   17-Oct
  GRE 24  24 10:001399/08/01 22-Oct 
  GRE  2424 10:00 1399/08/05 26-Oct  

  TOEFL

  0

  24

  10:00

  1399/08/10

  31-Oct

   GRE 23 24 10:00 1399/08/12 2-Nov

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/08/17

  7-Nov

  TOEFL

  24

  24

  15:30

  1399/08/17

  7-Nov

  GRE

  23

  24

  10:00

  1399/08/19

  9-Nov

   GRE 23 24 10:00 1399/08/21

   11-Nov

   TOEFL 2424  15:301399/08/21  11-Nov
   GRE 20 24 10:00 1399/08/22 12-Nov

  TOEFL

  24

  24

  15:30

  1399/08/24

  14-Nov

  TOEFL

  13

  24

  10:00

  1399/08/25

  15-Nov

  TOEFL

  21

  24

  10:00

  1399/09/01

  21-Nov

   GRE 23 24 10:00 1399/09/03 23-Nov
   GRE 23  2410:00  1399/09/08 28-Nov

  TOEFL

  17

  24

  10:00

  1399/09/09

  29-Nov

  GRE

  23

  24

  10:00

  1399/09/11

  1-Dec

  TOEFL

  24

  24

  15:30

  1399/09/15

  5-Dec

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/09/16

  6-Dec

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/09/22

  12-Dec

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/09/29

  19-Dec

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/09/30

  20-Dec

   

  -