هر تاریخ یا سنتر باز در ets قابلیت ثبت سفارش در سایت ما دارد.

“در قسمت اول این صفحه، تاریخ های باز تافل نمایش داده شده است”

برای راهنمایی بیشتر، در انتهای همین صفحه (قسمت دوم)، تاریخ های برگزاری تافل (باز یا بسته) در دانشگاه خاتم، امیربهادر و زبان نگار، آورده شده است.


1- تاریخ ها و مراکز باز برای ثبت نام تافل در ایران

Toefl iBT Open Centers

Tehran - Qazvin - Amol

February 29, 2020 - Saturday 1 - NOET
2 - KHATAM UNVERSITY
3 - Shahid Beheshti University, Campus II
4 - Fouladin-Zob-e-Amol (FZA University)

Isfahan

February 29, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology

Zanjan - Qazvin

February 29, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute

Kerman

February 29, 2020 - Saturday Kerman Institute of Higher Education

Yazd

February 29, 2020 - Saturday Imam Javad University College

April و May

Tehran - Qazvin - Amol

March 7, 2020 - Saturday 1 - Shahid Beheshti University, Campus II
March 14, 2020 - Saturday 1 - Amirbahador Educational Complex
2 - NOET
March 28, 2020 - Saturday 1 - Amirbahador Educational Complex
April 11, 2020 - Saturday 1 - Zabannegar English School
2 - Amirbahador Educational Complex
3 - NOET
4 - Allameh Sokhan
5 - Iran Language Institute
6 - Shahid Beheshti University, Campus II
April 18, 2020 - Saturday 1 - NOET
2 - Iran Language Institute
3 - Shahid Beheshti University, Campus II
April 26, 2020 - Sunday 1 - Iran Language Institute

Isfahan

April 11, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology
April 18, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology
April 26, 2020 - Sunday Isfahan University of Technology

Zanjan - Qazvin

March 7, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute
2 - Alborz University
March 28, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute
April 11, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute
2 - Alborz University

Kerman

March 14, 2020 - Saturday Kerman Institute of Higher Education
April 11, 2020 - Saturday Kerman Institute of Higher Education

Yazd

March 14, 2020 - Saturday Imam Javad University College
April 11, 2020 - Saturday Imam Javad University College
April 26, 2020 - Sunday Imam Javad University College

June و July

Tehran - Qazvin - Amol

May 10, 2020 - Sunday 1 - Zabannegar English School
2 - NOET
3 - Allameh Sokhan
May 16, 2020 - Saturday 1 - NOET
May 30, 2020 - Saturday 1 - NOET
June 13, 2020 - Saturday 1 - Zabannegar English School
2 - Amirbahador Educational Complex
3 - NOET
4 - Allameh Sokhan
June 20, 2020 - Saturday 1 - NOET

Isfahan

May 10, 2020 - Sunday Isfahan University of Technology
May 30, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology
June 20, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology

Zanjan - Qazvin

May 16, 2020 - Saturday 1 - Alborz University
May 24, 2020 - Sunday 1 - Gostaresh Info Institute
June 13, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute
2 - Alborz University

Yazd

May 16, 2020 - Saturday Imam Javad University College
June 13, 2020 - Saturday Imam Javad University College

Kerman

May 10, 2020 - Sunday Kerman Institute of Higher Education
May 24, 2020 - Sunday Kerman Institute of Higher Education
June 13, 2020 - Saturday Kerman Institute of Higher Education
.

2- تاریخ های برگزاری تافل (باز یا بسته) در دانشگاه خاتم، امیربهادر و زبان نگار


- سنتر دانشگاه خاتم


"

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

February

- سنتر امیربهادر


- سنتر زبان نگار

 

لطفا به ساعت برگزاری آزمون دقت نمایید

(ساعات برگزاری آزمون در سنتر زبان نگار10صبح و 15عصر )

نوع

آزمون

ظرفیت

باقیمانده

ظرفیت

سایت

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

(هجری شمسی)

تاریخ آزمون (میلادی)

TOEFL

2

24

10:00

1398/10/14

04-Jan

GRE

2

24

10:00

1398/10/16

06-Jan

TOEFL

3

24

10:00

1398/10/21

11-Jan

GRE

24

24

10:00

1398/10/23

13-Jan

TOEFL

24

24

10:00

1398/10/28

18-Jan

GRE

24

24

10:00

1398/10/30

20-Jan

GRE

0

24

10:00

1398/11/05

25-Jan

TOEFL

2

24

10:00

1398/11/12

01-Feb

GRE

2

24

10:00

1398/11/16

05-Feb

TOEFL

24

24

10:00

1398/11/19

08-Feb

TOEFL

14

24

10:00

1398/11/26

15-Feb

GRE

24

24

10:00

1398/11/28

17-Feb

GRE

24

24

10:00

1398/12/03

22-Feb

GRE

24

24

10:00

1398/12/06

25-Feb

TOEFL

24

24

10:00

1398/12/10

29-Feb

TOEFL

0

24

10:00

1398/12/17

07-March

GRE

24

24

10:00

1398/12/20

10-March

TOEFL

24

24

10:00

1398/12/24

14-March

TOEFL

24

24

10:00

1399/01/09

28-March

GRE

24

24

10:00

1399/01/17

05-April

GRE

24

24

10:00

1399/01/18

06-April

TOEFL

12

24

10:00

1399/01/23

11-April

TOEFL

24

24

10:00

1399/01/30

18-April

GRE

24

24

10:00

1399/02/02

21-April

TOEFL

24

24

10:00

1399/02/07

26-April

GRE

24

24

10:00

1399/02/15

04-May

GRE

24

24

10:00

1399/02/20

09-May

TOEFL

20

24

10:00

1399/02/21

10-May

TOEFL

24

24

10:00

1399/02/27

16-May

TOEFL

24

24

10:00

1399/03/04

24-May

TOEFL

24

24

10:00

1399/03/10

30-May

GRE

24

24

10:00

1399/03/20

09-Jun

TOEFL

23

24

10:00

1399/03/24

13-Jun

GRE

24

24

10:00

1399/03/27

16-Jun

TOEFL

24

24

10:00

1399/3/31

20-Jun

GRE

24

24

10:00

1399/04/02

22-Jun

TOEFL

24

24

10:00

1399/04/14

04-Jul

TOEFL

24

24

10:00

1399/04/21

11- Jul

TOEFL

24

24

15:30

1399/04/21

11- Jul

TOEFL

24

24

10:00

1399/04/28

18- Jul

TOEFL

24

24

10:00

1399/05/12

02-Aug

TOEFL

24

24

10:00

1399/06/01

22- Aug

TOEFL

24

24

15:30

1399/06/01

22- Aug

TOEFL

24

24

10:00

1399/06/16

06-Sep

TOEFL

24

24

10:00

1399/06/22

12- Sep

TOEFL

24

24

10:00

1399/06/29

19- Sep

TOEFL

24

24

10:00

1399/07/05

26- Sep

TOEFL

24

24

15:30

1399/07/05

26- Sep

TOEFL

24

24

10:00

1399/07/19

10-Oct

TOEFL

24

24

15:30

1399/07/19

10-Oct

TOEFL

24

24

10:00

1399/08/10

31- Oct

TOEFL

24

24

10:00

1399/08/17

7-Nov

TOEFL

24

24

15:30

1399/08/17

7- Nov

TOEFL

24

24

10:00

1399/08/24

14- Nov

TOEFL

24

24

15:30

1399/08/24

14- Nov

TOEFL

24

24

10:00

1399/08/25

15- Nov

TOEFL

24

24

10:00

1399/09/1

21- Nov

TOEFL

24

24

10:00

1399/01/09

29- Nov

TOEFL

24

24

10:00

1399/09/15

05-Dec

TOEFL

24

24

15:30

1399/09/15

05- Dec

TOEFL

24

24

10:00

1399/09/16

06- Dec

TOEFL

24

24

10:00

1399/09/22

12- Dec

TOEFL

24

24

15:30

1399/09/29

19- Dec

TOEFL

24

24

10:00

1399/09/30

20- Dec