تاریخ ها و مراکز باز برای ثبت نام جی آر ای سابجکت در ایران

مراکز باز جهت ثبت نام آزمون GRE سابجکت:

تهران :

NOET

اصفهان :

THE UNIVERSITY OF ISFAHAN
 
--------------------------------------------------------------------------------------

Note: All deadlines below are registration receipt dates at ETS. All dates shown are (MM/DD/YY)

Test DatesRegistration DeadlinesScores Available
 Regular DeadlineLate DeadlineSupplementary Test Center and Monday Administration DeadlineOnlineApprox. Score Report Mailing Date
09/11/2107/30/2108/06/2107/16/2110/11/2110/15/21
10/23/2109/10/2109/17/2108/27/2111/22/2111/26/21
04/09/2202/25/2203/04/2202/11/2205/09/2205/13/22

Late registration is available for online registration only for a fee of US$25. Late registration closes one week after the regular registration deadline

Monday test dates will be September 13, 2021, October 25, 2021, and April 11, 2022

به دلیل تعداد زیاد سفارشات روز 15 ژانویه، استثنا فقط امروز، سفارشات طی 24 ساعت انجام می شود.
خدمات ما
close-image