هر تاریخ یا سنتر باز در ets قابلیت ثبت سفارش در سایت ما دارد.

“در قسمت اول این صفحه، تاریخ های باز جی آر ای نمایش داده شده است”

برای راهنمایی بیشتر، در انتهای همین صفحه (قسمت دوم)، تاریخ های برگزاری جی آر ای (باز یا بسته) در دانشگاه خاتم، امیربهادر و زبان نگار، آورده شده است.


.

2- تاریخ های برگزاری جی آر ای (باز یا بسته) در دانشگاه خاتم، امیربهادر و زبان نگار


- سنتر دانشگاه خاتمDeprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PasswordHash has a deprecated constructor in /home/sharifco/ets.sharifcoin.com/robot-class.php on line 230

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

September 2020

ACTIVE

September 14,  2020

دوشنبه24/06/1399

1

ACTIVE

September 15,  2020

سه شنبه25/06/1399

2

INACTIVE

September 22,  2020

سه شنبه01/07/1399

3

INACTIVE

September 30, 2020

چهارشنبه09/07/1399

4

October 2020

ACTIVE

October 03,  2020

شنبه 12/07/1399

5

ACTIVE

October 05,  2020

دوشنبه 14/08/1399

6

ACTIVE

October 12,  2020

دوشنبه 21/07/1399

7

ACTIVE

October 26,  2020

دوشنبه 05/08/1399

8

November 2020

ACTIVE

November 02, 2020

دوشنبه12 /08/1399

9

ACTIVE

November 09,  2020

دوشنبه 19/08/1399

10

ACTIVE

November 11, 2020

چهارشنبه 21/08/1399

11

ACTIVE

November 25, 2020

چهارشنبه05/09/1399

12

December 2020

ACTIVE

December 01,  2020

سه شنبه 11/09/1399

13

ACTIVE

December 08,  2020

سه شنبه 18/09/1399

14

ACTIVE

December 15,  2020

سه شنبه 25/09/1399

15

ACTIVE

December 22,  2020

سه شنبه 02/10/1399

16

ACTIVE

December 28,  2020

دوشنبه 08/10/1399

17

- سنتر امیربهادر

 

Last Date Updated: 2020/10/24 18:24

Row

Test Name

Date

Time

Solar Date

Lab A

Lab B

Lab C

Lab D

Lab E

Seats Available

Remarks

1  GRE General Jan 06,2020 10:00

دوشنبه 98/10/16

20

20

20

21

21

3

Delivered with 102 test takers

2  GRE General Jan 20,2020 10:00

دوشنبه 98/10/30

11

1

1

2

1

89

Delivered with 16 test takers

3  GRE General June 09,2020 10:00

سه شنبه 99/03/20

InActive

14

InActive

InActive

InActive

91

Delivered with 14 test takers

4  GRE General June 16,2020 10:00

سه شنبه 99/03/27

12 13

InActive

InActive

InActive

80

Delivered with 25 test takers

5  GRE General June 22,2020 10:00

دوشنبه 99/04/02

8

0

0

0

0

97

Delivered with 8 test takers

6  GRE General July 06,2020 10:00

دوشنبه  99/04/16

9

0

0

0

0

96

Delivered with 9 test takers

7  GRE General Aug 06,2020 10:00

پنج شنبه99/05/16

InActive

12

InActive

InActive

InActive

93

Delivered with 12 test takers

8  GRE General Sep 01,2020 10:00

سه شنبه99/06/11

12

0

InActive

InActive

InActive

93

Delivered with 12 test takers

9  GRE General Sep 30,2020 10:00

چهارشنبه 99/07/09

20

20 0 0 0

65

Delivered with 40 test takers

12  GRE General Oct 12,2020 10:00

دو شنبه 99/07/21  

20

0

0

InActive

InActive

85

Delivered with 20 test takers

13  GRE General Oct 22,2020 10:00

پنج شنبه  99/08/01

15

0

0

InActive

InActive

90

Delivered with 15 test takers

14  GRE General Oct 26,2020 10:00

دو شنبه99/08/05

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
15  GRE General Oct 29,2020 10:00

پنج شنبه 99/08/08  

18

17

0

InActive

InActive

70

 
16  GRE General Nov 02,2020 10:00

دو شنبه99/08/12

9

0

0

0

InActive

96

 
17  GRE General Nov 09,2020 10:00

دو شنبه99/08/19   

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
18  GRE General Nov 11,2020 10:00

  چهارشنبه 99/08/21

21

14

2

1

InActive

67

 
19  GRE General Nov 12,2020 10:00

پنج شنبه99/08/22   

21

InActive

InActive

InActive

1

63

 
20  GRE General Nov 16,2020 10:00

دوشنبه 99/08/26  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
21  GRE General Nov 19,2020 10:00

پنج شنبه 99/08/29   

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
22  GRE General Nov 23,2020 10:00

دوشنبه 99/09/03  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
23  GRE General Nov 25,2020 10:00

چهارشنبه 99/09/05 

21

21

19

2

InActive

42

 
24  GRE General Dec 01,2020 10:00

سه شنبه99/09/11  

21

InActive

InActive

InActive

InActive

84

 
25  GRE General Dec 03,2020 10:00

پنج شنبه 99/09/13   

21

10

3

2

InActive

69

 
26  GRE General Dec 07,2020 10:00

دوشنبه 99/09/17  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
27  GRE General Dec 08,2020 10:00

سه شنبه99/09/18   

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
28  GRE General Dec 10,2020 10:00

پنج شنبه99/09/20  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
29  GRE General Dec 14,2020 10:00

دوشنبه 99/09/24   

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
30  GRE General Dec 15,2020 10:00

سه شنبه99/09/25  

12

3

1

0

InActive

89

 
31  GRE General Dec 22,2020 10:00

سه شنبه99/10/02   

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

 
32  GRE General Dec 28,2021 10:00

دوشنبه 99/10/08  

3

0

0

0

InActive

102

 
33  GRE General Jan 04,2021 10:00

دو شنبه99/10/15  

1

InActive

InActive

2

InActive

102 
34  GRE General Jan 04,2021 15:00

دو شنبه99/10/15  

1

InActive

InActive

0

InActive

104

Afternoon Administration
35  GRE General Jan 07,2021 10:00

پنج شنبه99/10/18   

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 
36  GRE General Jan 07,2021 15:00

پنج شنبه 99/10/18  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

Afternoon Administration
37 GRE General Jan 13,2021 10:00

چهار شنبه99/10/24  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 
38 GRE General Jan 13,2021 15:00

چهار شنبه99/10/24  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

Afternoon Administration
39 GRE General Jan 21,2021 10:00

پنج شنبه 99/11/02   

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 
40 GRE General Jan 21,2021 15:00

پنج شنبه 99/11/02  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

Afternoon Administration
41 GRE General Feb 01,2021 10:00

دو شنبه99/11/13  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 
42 GRE General Feb 01,2021 15:00

دو شنبه99/11/13  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

Afternoon Administration
43 GRE General Feb 04,2021 10:00

پنج شنبه99/11/16   

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 
44 GRE General Feb 04,2021 15:00

پنج شنبه 99/11/16  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

Afternoon Administration
45 GRE General Feb 08,2021 10:00

دو شنبه99/11/20  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 
46 GRE General Feb 08,2021 15:00

دو شنبه99/11/20  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

Afternoon Administration
47 GRE General Feb 18,2021 10:00

پنج شنبه99/11/30   

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 
48 GRE General Feb 18,2021 15:00

پنج شنبه 99/11/30  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

Afternoon Administration
49 GRE General Feb 22,2021 10:00

دو شنبه99/12/04  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 
50 GRE General Feb 22,2021 15:00

دو شنبه99/12/04  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

Afternoon Administration
51 GRE General Feb 25,2021 10:00

پنج شنبه99/12/07   

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 
52 GRE General Feb 25,2021 15:00

پنج شنبه 99/12/07  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

Afternoon Administration
53 GRE General Mar 01,2021 10:00

دو شنبه99/12/11  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 
54 GRE General Mar 01,2021 15:00

دو شنبه99/12/11  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

Afternoon Administration
55 GRE General Mar 08,2021 10:00

دو شنبه99/12/18   

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 
56 GRE General Mar 08,2021 15:00

دو شنبه 99/12/18  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

Afternoon Administration
57 GRE General Mar 18,2021 10:00

پنج شنبه99/12/28  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 
58 GRE General Mar 18,2021 15:00

پنج شنبه99/12/28  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

Afternoon Administration
59 GRE General Apr 08,2021 10:00

پنج شنبه 1400/01/19   

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 
60 GRE General Apr 08,2021 15:00

پنج شنبه 1400/01/19  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

Afternoon Administration
61 GRE General Apr 29,2021 10:00

پنج شنبه 1400/02/09  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 
62 GRE General Apr 29,2021 15:00

پنج شنبه 1400/02/09  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

Afternoon Administration
63 GRE General May 03,2021 10:00

دو شنبه 1400/02/13  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 
64 GRE General May 03,2021 15:00

دو شنبه 1400/02/13  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

Afternoon Administration
65 GRE General May 10,2021 10:00

دو شنبه 1400/02/20  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 
66 GRE General May 10,2021 15:00

دو شنبه 1400/02/20  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

Afternoon Administration
67 GRE General June 07,2021 10:00

دو شنبه 1400/03/17  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 
68 GRE General June 07,2021 15:00

دو شنبه 1400/03/17  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 

Afternoon Administration
69 GRE General June 17,2021 10:00

پنج شنبه 1400/03/27  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 
70 GRE General June 17,2021 15:00

پنج شنبه 1400/03/27  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 Afternoon Administration
71 GRE General June 23,2021 10:00

چهار شنبه 1400/04/02  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 
72 GRE General June 23,2021 15:00

چهار شنبه 1400/04/02  

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 Afternoon Administration

- سنتر زبان نگار

 

متقاضی محترم لطفا به ساعات برگزاری آزمون دقت نمایید.

(ساعت برگزاری آزمون در مرکز 10 صبح و 15 عصر )

 

 تاریخ آزمونهای 2020 میلادیTOEFL – GRE

 

نوع آزمون

ظرفیت باقیمانده

ظرفیت سایت

ساعت آزمون

تاریخ آزمون (هجری شمسی)

تاریخ آزمون (میلادی)

TOEFL

7

24

10:00

1399/06/22

12-Sep

 GRE 2424  10:00 1399/06/24 14-Sep
 GRE24 24 10:00 1399/06/25  15-Sep
 GRE24 2410:00  1399/06/27 17-Sep

TOEFL

3

24

10:00

1399/06/29

19-Sep

TOEFL

0

24

10:00

1399/07/05

26-Sep

 TOEFL  24 24 15:30 1399/07/05 26-Sep
 GRE 24   24 10:001399/07/09  30-Sep

GRE

0

24

10:00

1399/07/12

3-Oct

TOEFL

0

24

10:00

1399/07/19

10-Oct

TOEFL

0

24

15:30

1399/07/19

10-Oct

 GRE 2424  10:00 1399/07/21 12-Oct
GRE  2424  10:001399/07/24  15-Oct
 TOEFL 2424 10:00  1399/07/26 17-Oct
TOEFL  2424  15:301399/07/26   17-Oct
GRE 24  24 10:001399/08/01 22-Oct 
GRE  2424 10:00 1399/08/05 26-Oct  

TOEFL

 0

24

10:00

1399/08/10

31-Oct

 GRE0
 24 10:00 1399/08/12 2-Nov

TOEFL

0

24

10:00

1399/08/17

7-Nov

TOEFL

0

24

15:30

1399/08/17

7-Nov

GRE

0

24

10:00

1399/08/19

9-Nov

 GRE 0 24 10:00 1399/08/21

 11-Nov

 TOEFL 2424  15:301399/08/21  11-Nov
 GRE 0
 24 10:00 1399/08/22 12-Nov

TOEFL

 0

24

15:30

1399/08/24

14-Nov

TOEFL

0

24

10:00

1399/08/25

15-Nov

TOEFL

 0

24

10:00

1399/09/01

21-Nov

 GRE  0 24 10:00 1399/09/03 23-Nov
 GRE 0  2410:00  1399/09/06 26-Nov
GRE  0 24 10:00 1399/09/08  28-Nov

TOEFL

0

24

10:00

1399/09/09

29-Nov

GRE

0

24

10:00

1399/09/11

1-Dec

 GRE0
 24 10:00 1399/09/13 3-Dec

TOEFL

24

24

15:30

1399/09/15

5-Dec

TOEFL

24

24

10:00

1399/09/16

6-Dec

  GRE  24 24 10:00 1399/09/17 7-Dec
  GRE  24 24 10:001399/09/18  8-Dec
 GRE0 24 10:00 1399/09/20 10-Dec

TOEFL

0

24

10:00

1399/09/22

12-Dec

 GRE 24 24 10:00 1399/09/24 14-Dec

TOEFL

0

24

10:00

1399/09/29

19-Dec

TOEFL

0

24

10:00

1399/09/30

20-Dec

 GRE 24 24 10:00 1399/10/08 28-Dec
 TOEFL  24 24  10:00 1399/10/20  9-Jan
 TOEFL0 24  15:30 1399/10/20 9-Jan
 TOEFL 24 24    10:00 1399/10/2716-Jan 
 TOEFL 24 24    10:00 1399/11/11 30-Jan
 TOEFL 24 24     15:301399/11/11 30-Jan 

 

-