هر تاریخ یا سنتر باز در ets قابلیت ثبت سفارش در سایت ما دارد.

“در قسمت اول این صفحه، تاریخ های باز جی آر ای نمایش داده شده است”

برای راهنمایی بیشتر، در انتهای همین صفحه (قسمت دوم)، تاریخ های برگزاری جی آر ای (باز یا بسته) در دانشگاه خاتم، امیربهادر و زبان نگار، آورده شده است.


1- تاریخ ها و مراکز باز برای ثبت نام جی آر ای در ایران

.

2- تاریخ های برگزاری جی آر ای (باز یا بسته) در دانشگاه خاتم، امیربهادر و زبان نگار


- سنتر دانشگاه خاتم


های GRE

 

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

February 2020

CANCELED

February 25,  2020

سه شنبه 06/12/1398

1

March 2020

CANCELED

March 10,  2020

سه شنبه 20/12/1398

2

April 2020

CANCELED

April 05,  2020

یکشنبه 17/01/1399

3

CANCELED

April 06,  2020

دوشنبه 18/01/1399

4

ACTIVE

April 21,  2020

سه شنبه 02/02/1399

5

May 2020

ACTIVE

May 04,  2020

دوشنبه 15/02/1399

6

ACTIVE

May 09,  2020

شنبه 20/02/1399

7

June 2020

ACTIVE

June 09,  2020

سه شنبه 20/03/1399

8

INACTIVE

June 16,  2020

سه شنبه 27/03/1399

9

ACTIVE

June 22,  2020

دو شنبه 02/04/1399

10

July 2020

INACTIVE

July 06,  2020

دوشنبه 16/04/1399

11

INACTIVE

July 08, 2020

چهارشنبه 18/04/1399

12

INACTIVE

July 14,  2020

سه شنبه 24/04/1399

13

INACTIVE

July 21,  2020

سه شنبه 31/04/1399

14

INACTIVE

July 27,  2020

دوشنبه 06/05/1399

15

August 2020

INACTIVE

August 04,  2020

سه شنبه 14/05/1399

16

INACTIVE

August 12,  2020

چهارشنبه 22/05/1399

17

INACTIVE

August 15, 2020

شنبه 25/05/1399

18

INACTIVE

August 18,  2020

سه شنبه 28/05/1399

19

INACTIVE

August 25,  2020

سه شنبه 04/06/1399

20

September 2020

INACTIVE

September 01, 2020

سه شنبه 11/06/1399

21

INACTIVE

September 08,  2020

سه شنبه 18 /06/1399

22

INACTIVE

September 14,  2020

دوشنبه24/06/1399

23

INACTIVE

September 15,  2020

سه شنبه25/06/1399

24

INACTIVE

September 22,  2020

سه شنبه01/07/1399

25

INACTIVE

September 30, 2020

چهارشنبه09/07/1399

26

October 2020

INACTIVE

October 03,  2020

شنبه 12/07/1399

27

INACTIVE

October 05,  2020

دوشنبه 14/08/1399

28

INACTIVE

October 12,  2020

دوشنبه 21/07/1399

29

INACTIVE

October 26,  2020

دوشنبه 05/08/1399

30

November 2020

INACTIVE

November 02, 2020

دوشنبه12 /08/1399

31

INACTIVE

November 09,  2020

دوشنبه 19/08/1399

32

INACTIVE

November 11, 2020

چهارشنبه 21/08/1399

33

INACTIVE

November 25, 2020

چهارشنبه05/09/1399

34

December 2020

INACTIVE

December 01,  2020

سه شنبه 11/09/1399

35

INACTIVE

December 08,  2020

سه شنبه 18/09/1399

36

INACTIVE

December 15,  2020

سه شنبه 25/09/1399

37

INACTIVE

December 22,  2020

سه شنبه 02/10/1399

38

INACTIVE

December 28,  2020

دوشنبه 08/10/1399

39

         

- سنتر امیربهادر


- سنتر زبان نگار